MEMBERS

 • CEO

  RYOICHI NISHIZAWA

 • Executive Director

  KEN KATO

 • Directors

  TOSHIHIRO KOMAKI

 • Directors

  YASUNARI OBITSU

 • Outside Director

  TSUTOMU OKADA

 • Outside Director

  SHINSUKE MATSUMOTO

 • Outside Director

  SHIGEO KOIKE

 • Outside Director

  SATOSHI SHIMA

 • Full-time Auditor

  SEIJI UENO

 • Auditor

  TOSHIAKI TAKAI

 • Auditor

  YOSHIKAZU NAKAMURA

 • Auditor

  HISATOSHI FUJITO

 • Operating Officer

  RYOSUKE MURAMATSU

 • Operating Officer

  MITSUOKI TANI

 • Operating Officer

  YUSUKE SAKAI

 • Operating Officer

  TAISUKE HONDA

 • Operating Officer

  KENJI NAITO

 • Operating Officer

  TAKESHI HORIUCHI

 • Operating Officer

  TOSHIYUKI OHASHI

 • Operating Officer

  HIROKITO ASANO